४ हजार ग्राहकको लाइन काटियो, २०१३ले महशुल तिरे

    1075

    ७ करोड ६० लाख महशुल उठ्यो