सूचना : “विद्युत विधेयक (मस्यौदा)” मा १५ (पन्ध्र) दिनभित्र राय, सुझाब, प्रतिक्रिया पेश गर्नु हुन

2748

ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रालयबाट  “विद्युत विधेयक (मस्यौदा)” मा १५ (पन्ध्र) दिनभित्र राय, सुझाब, प्रतिक्रिया पेश गर्नु हुन सूचना

“विद्युत विधेयक (मस्यौदा)” मा १५ (पन्ध्र) दिनभित्र राय, सुझाब, प्रतिक्रिया पेश गर्नु हुन

Click to access Electricity-Act-2076-Draft.pdf

मिति: २०७६।०५।२४ / 07/09/2019

Source : moewri